Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Του σωματείου με την επωνυμία (ΠΕΒΕΚΕ) με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ  1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με το παρόν ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία (ΠΕΒΕΚΕ) με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ  2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της άνω Ενωσης είναι  • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων, • Η μελέτη, αναζήτηση και καταγραφή των συναφών νομοθετικών πλαισίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την εναρμόνιση των οικείων διατάξεων με τα λοιπά Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,• Η ανάπτυξη, διάδοση και εμπέδωση οικολογικής συνείδησης στους κυνηγούς με κάθε πρόσφορο μέσο, • Η παροχή συμβουλών και εκπαίδευση των κυνηγών για την πυροπροστασία μέσω αρθρογραφίας και δωρεάν διανεμητέων εντύπων, • Η παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης των κυνηγών για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και μεταφορά των όπλων μέσω αρθρογραφίας και δωρεάν διανεμητέων εντύπων,•  Η δημιουργία μουσείου – εκθετηρίου φυσιγγίων και όπλων παλαιοτέρων εποχών καθώς και η διοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου,
• Η συνεργασία και συνδρομή προς κυνηγετικάς οργανώσεις δια την βελτίωσιν των όρων ασκήσεως της ερασιτεχνικής  θήρας, • Η ηθική  εξύψωσις των όρων ασκήσεως του επαγγέλματος των μελών της,• Η ίδρυσις και λειτουργία σκοπευτηρίων κινητού και ακινήτου στόχου δια την επί αθλητικής βάσεως άσκησιν των κυνηγών και των σκοπευτών δια κυνηγετικών όπλων,• Η ίδρυσις και λειτουργία εργαστηρίων και δοκιμαστηρίων όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου, προς βελτίωσιν της ποιότητός των,• Η εν γένει ενίσχυσις του αθλήματος της σκοποβολής και η υποστήριξις παντός ατόμου ή οργανώσεως που συμβάλλει εις την βελτίωσιν, προαγωγήν  και εξύψωσιν του φιλάθλου κυνηγετικού πνεύματος και των όρων και συνθηκών της ασκήσεώς του,• Η προκήρυξις διαγωνισμών και η βράβευσις επιστημονικών μελετών, που αφορούν την αύξησιν και τον εμπλουτισμόν των θηρευσίμων θηραμάτων της χώρας, • Η απόκτησις γραφείων και αιθουσών, ως και η δημιουργία κυνηγετικής βιβλιοθήκης, μουσείου ταριχευμένων θηραμάτων, κυνηγετικών φυσιγγίων και όπλων παλαιοτέρων εποχών,•  Η εν γένει συνεργασία με άλλα σωματεία που έχουν παρεμφερή σκοπό και δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ως άνω σκοπών του σωματείου.

Στους σκοπούς της ΄Ενωσης δεν περιλαμβάνεται σε ουδεμία περίπτωση απόκτησης κέρδους και η εν γένει άσκησις οιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Τα πάσης φύσεως έσοδα της Ενώσεως διατίθενται για την εξυπηρέτηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της και δεν διανέμονται μεταξύ των μελών της.

ΑΡΘΡΟ  3
ΜΕΛΗ  ΤΗΣ   ΕΝΩΣΕΩΣ

Μέλη της  Ενωσης καθίστανται, πλήν των υπογραφόντων το παρόν καταστατικόν και το πρακτικόν της ιδρύσεως της, τα φυσικά πρόσωπα εφ΄όσον ασκούν επιχείρησιν εμπορίας κάθε είδους όπλων ή κατασκευής ειδών κυνηγίου και σκοποβολής ή ασκούν επάγγελμα  , το οποίο σχετίζεται με το κυνήγι ή και την σκοποβολή (π.χ. έκδοσις περιοδικού) και κέκτηνται  άδειαν προς τούτο των αρχών του Κράτους, εφ΄όσον υπάρχει τοιαύτη εκ του νόμου υποχρέωσις, και είναι ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών. Επίσης μέλη μπορεί να καταστούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, δηλαδή ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και μέχρι δυο από τους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ   εφόσον   οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με  αυτά της ΄Ενωσής μας. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούνται επίσης να υποδεικνύουν ως εκπροσώπους τους στην Ενωση εργαζόμενους  σ’ αυτά, εφ’ όσον είναι εξουσιοδοτημένοι εγγράφως προς τούτο από την Διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο ή Διαχειριστή) του νομικού προσώπου. Δια την εγγραφήν μέλους απαιτείται : α) Αίτησις προς την Διοίκησιν της Ενώσεως , εκ μέρους του ενδιαφερομένου να εγγραφή μέλος της, με πλήρη τα ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία  του αιτούντος φυσικού προσώπου, δέον δε να γίνεται εις την αίτησιν ειδική μνεία, ότι ο αιτών έλαβε γνώσιν του καταστατικού της Ενώσεως και ότι αποδέχεται τας διατάξεις του, β) Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής από της εγκρίσεως της εισδοχής του αιτούντος.
Το  Δ.Σ.  το οποίο είναι αποκλειστικώς αρμόδιο προς τούτο όργανο, είναι υποχρεωμένο να εισάγει προς συζήτησιν κατά την πρώτη αμέσως μετά την υποβολή συνεδρίαση του και είναι ομοίως υποχρεωμένο να την κάνει δεκτή, εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους συμμετοχής στην αντιστοίχου βαθμίδος επαγγελματική οργάνωση . Εν περιπτώσει απορρίψεως της αιτήσεως, ένεκα αναληθούς δηλώσεως του αιτούντος , δεν επιστρέφονται εις αυτόν αι άνω καταβολαί. Η απόρριψις της αιτήσεως γνωστοποιείται εις τον ενδιαφερόμενον το ταχύτερο.

ΑΡΘΡΟ  4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ

΄Εκαστον μέλος  υποχρεούται εις την καταβολήν εφ΄άπαξ δικαιώματος εγγραφής ΕΥΡΩ είκοσι (20,00) και ετησίας συνδρομής ΕΥΡΩ εβδομήντα (70,00). Αι ετήσιαι συνδρομαί  συμπίπτουν με το ημερολογιακόν έτος. Μέλος καθυστερούν την καταβολήν των οφειλομένων υποχρεώσεών του στερείται της ασκήσεως παντός δικαιώματος του απορρέοντος εκ του παρόντος και με απόφαση – πράξη του Δ.Σ. αποβάλλεται από της λήξεως του δευτέρου ημερολογιακού έτους καθ΄ό  δεν εξεπλήρωσε τας προς την ΄Ενωσιν οικονομικάς υποχρεώσεις του, δια την επανεγγραφήν του δε απαιτείται ότι και δια την εγγραφήν  νέων μελών υπό τον πρόσθετον όρον της εξοφλήσεως και των αναδρομικών οφειλομένων ετησίων συνδρομών. Τα ανωτέρω ποσά των εγγραφών και ετησίων συνδρομών δύνανται να αυξηθούν δι΄απλής αποφάσεως του Δ.Σ. μη εχούσης όμως αναδρομικήν ισχύν. Ειδικαί έκτακτοι συνδρομαί δεν την επίτευξιν σοβαρού σκοπού της Ενώσεως  προτείνονται και εγκρίνονται υπό του Δ.Σ. δι΄απλής πλειοψηφείς. Τα μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν προσωπικώς την αποστολήν της Ενώσεως και να επιδεικνύουν διαγωγήν αξιοπρεπή ‘εναντι εκάστου και του συνόλου των μελών της, απέχοντας οιασδήποτε πράξεως και ενεργείας αθεμίτου ή αντικειμ,ενικής προς το παρόν καταστατικόν , άλλως διαγράφονται κατόπιν αποφάσεως – πράξεως του Δ.Σ. της Ενώσεως εγκρινομένης από την Γνεική Συνέλευση της Ενώσεως. Τα διαγραφόμενα , αποβληθέντα ή αποχωρούντα μέλη ουδέν δικαίωμα έχουν επί της περιουσίας της Ενώσεως . Η αποχώρησις είναι ελευθέρα, αλλά δεν παρέχει δικαίωμα απαιτήσεως της τυχόν καταβληθείσης  τακτικής ή εκτάκτου εισφοράς. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους από δυο συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ.  δύναται να θεωρηθεί σαν συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς της Ενώσεως και να δικαιολογήσει δια τον λόγω τούτο την αποβολή του από αυτήν. Αποβολή επίσης δύναται να επιβληθεί εάν εκλείψουν οι προυποθέσεις εγγραφής ενός μέλους στην ΄Ενωση καθώς και αν το μέλος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν. 1712/87. Το μέλος , όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητος  του και μετά την συνταξιοδότησίν του.

ΑΡΘΡΟ  5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΜΕΛΩΝ

Τα ταμιακώς ενήμερα μέλη της Ενώσεως δικαιούνται να συμμετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος και της εκάστοτε κατισχυούσης αυτών νομοθεσίας, καθώς και να ελέγχουν την Διοίκησιν κατά τας Διατ’αξεις του παρόντος και του τυχόν συνταχθησομένου κανονισμού. Μέλος το οποίο αποβάλλεται δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοσησε αυτό της σχετικής αποφάσεως, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο , το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ  6
ΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία της Ενώσεως είναι πάν περιουσιακόν στοιχείον αποκτώμενον δι΄αγοράς εκχωρήσεως δωρεάς ΄κλπ. Πόροι είναι τα δικαιώματα εξ΄εγγραφής μελών, αι συνδρομαί (τακτικαί και έκτακτοι) τα εισοδήματα από την περιουσίαν της Ενώσεως, τα έσοδα από δωρεές , κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών. ΄Απασαι αι εισπράξεις μετρητών θα διενεργούνται δια διπλοτύπων ηριθμημένων αποδείξεων, θεωρημένων υπό της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως , προ πάσης χρήσεώς των. Η ΄Ενωσις δεν διανέμει κέρδη μεταξύ των μελών της, το όποιο οικονομικόν αποτέλεσμα διατίθεται αποκλειστικώς δια την εξυπηρέτησιν – πραγματοποίησιν των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ  7
ΤΑΜΕΙΟΝ

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει εις Τράπεζαν νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα τας πλέον των δύο χιλιάδων (2.000,00) ΕΥΡΩ εις χείρας του εισπράξεις εις μετρητά ή τίτλους όψεως εις τον κομιστήν. Το ποσόν τούτο δύναται να αυξηθεί δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. Αι καταθέσεις θα γίνονται εις λογαριασμόν όψεως εξ΄ού θα πραγματοποιούνται αναλήψεις δι’ επιταγών ή εντολών αίτινες θα φέρουν την υπογραφήν του Προέδρου και του Ταμία της Ενώσεως. Περί των αναλήψεων τούτων θα ζητείται έγκρισις εις την πρώτην επομένην συνεδρίασιν  του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις θα καταχωρείται εις τα πρακτικά αυτού. Αι πληρωμαί και εισπράξεις κάθε μηνός θ΄αναγράφονται εις ιδιαιτέραν κατά μήνα κατάστασιν και θα εγκρίνονται δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωριζομένου εις τα πρακτικά αυτού του αθροίσματος εκάστης των στηλών εισπράξεων και πληρωμών. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί εις των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ  8
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΒΙΒΛΙΑ

Μερίμνη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και υπ΄ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής θα τηρούνται τα κάτωθι βιβλία της Ενώσεως :
Α) Μητρώου μελών, εμφαίνον κατ΄αύξοντα  αριθμόν  το ονοματεπώνυμον εκάστου μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, τον αριθμόν του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, τον αριθμόν του δελτίου ταυτότητος, την χρονολογίαν εγγραφής και την ταμειακήν ενημέρωσιν.
Β) Πρακτικών συνεδριάσεων των Συνελεύσεων των μελών. Εις τούτο καταχωρούνται και τα πρακτικά των τυχόν ματαιωθεισών, ελλείψει απαρτίας, Γεν. Συνελεύσεων.
Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) Ταμείου, ήτοι εισπράξεων και πληρωμών εις ο θα καταχωρούνται κατά χρονολογικήν σειράν αι πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμαί.
Ε) Περιουσίας, εμφαίνον λεπτομερώς την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του σωματείου.
Στ) Πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ζ) Βιβλίο εις το οποίο καταχωρίζονται κατ΄αύξοντα αριθμόν άπαντα τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ενώσεως, δια τα οποία εξεδόθη το ειδικόν εκλογικόν βιβλιάριον. Ο αριθμός τούτος αποτελεί και τον αριθμόν του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Εις το αυτό βιβλίο καταγράφεται επίσης η ημερομηνία της αποφάσεως του Δ.Σ. , δια την  έκδοσιν , η ημερομηνία εκδόσεως καθώς και η ημερομηνία απωλείας ‘η ακυρώσεως του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απωλείας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαιτέρα στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δευτέρας πρωτοβαθμίου οργανώσεως, εις την οποίαν τυχόν ανήκε το μέλος.
΄Απαντα τα ανωτέρω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται προ πάσης χρήσεώς των ως ο νόμος ορίζει, τα δε μέλη της Ενώσεως δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν αυτών κατά τους όρους του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ  9
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πλήν των εις το προηγούμενον άρθρον αναφερομένων, τηρούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και τα κάτωθι :
Α) Ββλίον παρουσίας μελών εις τας γενικάς  Συνελεύσεις, όπερ θα υπογράφεται εις την οικείαν στήλην υπό των μελών και θα χρησιμοποιείται κατά την διενέργειαν ονομαστικών ψηφοφοριών.
Β) Φάκελλος φωτοαντιγράφων εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων , τηρούμενου χρονολογικώς, ούτινος λαμβάνουν γνώσιν ιδία μερίμνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τούτο θα προσκομίζεται εις απάσας τας Γενικάς Συνελεύσεις και θα δύνανται τα μέλη να λαμβάνουν γνώσιν παντός εις αυτό εγγράφου.
Γ) Φάκελλος εγκεκριμένων απολογισμών και προυπολογισμών εκάστου έτους.
Δ) Φάκελλος με τα ΦΕΚ και τυχόν αποφάσεις των δικαστικών  , διοικητικών, αστυνομικών αρχών, αίτινες αφορορώσιν θέματα και ζητήματα  έχοντα σχέσιν με την λειτουργία, την δράσιν και τους σκοπούς της Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ  10
ΤΗΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα εν άρθρω 8 βιβλία μητρώου μελών και Πρακτικών Συνελεύσεων είναι προσιτά εις πάν μέλος εις τα Γραφεία της Ενώσεως επί παρουσία μέλους του Δ.Σ. ή υπαλλήλου αυτής. Το δικαίωμα λήψεως φωτοαντιγραφων καθίσταται ενεργόν μετά την καταβολήν των σχετικών εξόδων, η αντιγραφή όμως μέρους  του περιεχομένου των είναι ελευθέρα υπό του ενδιαφερομένου μέλους.
Τα εν άρθρω 8 υπό στοιχεία α και β είναι προσιτά εις πάν μέλος κατόπιν αιτήσεως του υπογραφομένης υπό τριών (3) εισέτι μελών και ως προς την λήψιν φωτοαντιγράφων ή αντιγραφήν μέρους τούτων ισχύουν τα΄ανωτέρω οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ  11
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΕΩΣ

Η ΄Ενωσις διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από πέντε έως εννέα μέλη, εκλεγομένου ανά τριετία υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης στα πλαίσια της οποίας θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ακριβής αριθμός των προς εκλογή συμβούλων καθώς και των αναπληρωματικών μελών. ΄Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί  δι΄οιονδήποτε λόγον, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειράν της εκλογής τους , σε ουδεμίαν όμως περίπτωσιν δεν δύνανται αυτά να υπερβούν τον αριθμόν των τακτικών μελών. Εάν ο συνολικός αριθμός των συμβούλων και των αναπληρωματικών που τυχόν έχουν κληθεί προς συμπλήρωση του Δ.Σ. είναι μικρότερος των πέντε και εφ’ όσον δεν υπάρχουν περαιτέρω αναπληρωματικοί σύμβουλοι, υφίσταται έλλειψη διοικήσεως της Ενωσης και  πραγματοποιούνται τα οριζόμενα στο αρ. 6 παρ. 4 του Ν. 1712/1987.  Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρον , Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα , Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται εντός (10) δέκα ημερών από των αρχαιρεσιών δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των εκλεγέντων τακτικών μελών, υπό την προεδρίαν του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου.
Πλήν του Αντιπροέδρου και του απλού Μέλους οι λοιποί  δέον να είναι κάτοικοι της έδρας της Ενώσεως ή και της Περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των, δύνανται δε ν΄ανακληθούν (εν μέρει ή εν όλω) υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εκτάκτως συγκαλουμένης προς τούτο τη αιτήσει του ενός πέμπτου (1/5)  των ταμειακώς εν τάξει μελών. Η περί ανακλησεως απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας.
Τα μέλη του Δ.Σ. δέον να είναι ενήλικα και να έχουν την ελευθέραν διαχείρισιν της περιουσίας των και να μην έχουν στερηθή της ασκήσεως των πολιτικών των δικαιωμάτων. Είναι δε απεριορίστως επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ  12
ΓΕΝΙΚΗ    ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Α) Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσις  συνέρχεται μετά την 31η  Μαρτίου εκάστου έτους, ουχί όμως αργότερον της  15ης Ιουλίου, μετέχουν δε αυτής αυτοπροσώπως μόνον τα ταμιακώς ενήμερα μέλη. Κατ΄αυτήν εγκρίνεται ο απολογισμός και ο πρυπολογισμός του επόμενου έτους και μετά συζήτησιν λαμβάνονται αποφάσεις δι΄άπαντα τα λοιπά θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Β) ΄Εκτακτοι  ΄Συνελεύσεις συνέρχονται οσάκις ήθελε κριθή αναγκαίον υπό του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή κατόπιν αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των ταμιακώς εν τάξει μελών με ορισμένα θέματα και εντός εικοσαημέρου προθεσμ.ιας από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως προς το Δ.Σ.
Γ) Κατά τας Συνελεύσεις δύνανται να καλούνται δημοσιογράφοι, κρατικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των κυνηγετικών οργανώσεων ή έτερα  πρόσωπα περιορισμένου αριθμού. Εις τας ψηφοφορίας λαμβάνουν μέρος  μόνον τα ταμιακώς ενήμερα μέλη.
Δ) Ο καταρτισμός της ημερησίας διατάξεως των Γεν. Συν ελεύσεων γίνεται μερίμνη του Δ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικώς και τα εγγράφως υποβαλλόμενα θέματα υπό πέντε (5) τουλάχιστον μελών. Τα θέματα τούτα αφορούν αποκλειστικώς τους σκοπούς και το έργον της Ενώσεως ή ζητήματα κατασταστικού , υποβάλλονται δε εγγράφως και ενυπογράφως 15 τουλάχιστον ημέρες προ της ημ ερομηνίας συνεδριάσεως.
Αι προσκλήσεις δια τας Γεν. Συνελεύσεις ε’ιναι έντυποι και αποστέλλονται προς τα μέλη ταχυδρομικώς είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως. Ειας αυτάς αναγράφονται περιληπτικώς τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως . Κατά τας Γεν. Συνελεύσεις τα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως. Προς λήψιν αποφάσεως τροποποιήσεως του κατασταστικού ή διαλύσεως της Ενώσεως απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των ταμιακώς εν τάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τεταρτων (3/4) αυτών.
Ε) Αι συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία παρισταμένου του ημίσεος τουλάχιστον των ταμιακώς ενήμερων μελών. Μη υφιστάμένης της άνω απαρτίας κατά την πρώτην συνεδρίασιν συγκαλείται χωρίς άλλην διατύπωσιν επαναληπτική Γενική συνέλευσις την αυτήν ημέραν και ώραν της επόμενης εβδομάδας καθ΄ήν αρκεί δια τον σχηματισμόν απαρτίας η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Μη επιτυγχανομένης της απαρτίας ταύτης συγκαλείται και Τρίτη Συνέλευσις εντός ετέρων επτά (7) ημερών, καθ΄ήν αρκεί ο αριθμός των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών οιοσδήποτε και αν είναι ούτος.
Ενστάσεις απαρτίας υποβάλλονται εγγράφως υπό πέντε (5) τουλάχιστον μελών κατά την διάρκειαν των Συνελεύσεων, συνεπεία αποχωρήσεως των προσελθόντων.
Η Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως είναι το ανώτατον όργανον αυτής και αποφαίνεται επί παντός ζητήματος , όπερ ανάγεται εις τους σκοπούς της Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ  13
ΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α) Αι εντός των όρων του καταστατικού λαμβανόμενοι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως είναι έγκυροι λαμβανόμενοι κατά τον οριζόμενον τύπον, ουδέποτε όμως δια βοής.
Β) Πάσα ψηφοφορία εν Γενική Συνελεύσει αφορώσα εκλογάς συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν , έγκρισιν λογοδοσίας, επιλογήν δευτεροβαθμίου και τριτοβαθμίου επαγγελματικής οργανώσεως , διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, προσωπικά ζητήματα και κήρυξιν απεργίας διεξάγεται μυστικώς.
Γ) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι΄απόλυτης πλειοψηφείς των παρόντων, εκτός εάν πρόκειται δια απόφασιν σχετικήν με την τροποποίησιν του καταστατικού, την διάλυσιν του σωματείου ή την μεταβολήν του σκοπού του, κατά τα οριζόμενα στον Νόμο. ΄Απασαι αι μυστικαί ψηφοφορίαι διεξάγονται ονομαστικώς εκ του βιβλίου παρουσίας των μελών, προς διασφάλισιν της γνησιότητός των, άλλως είναι άκυροι.
Δ) Αποφάσεις της Συνελεύσεως είναι άκυροι, εφ΄ όσον αντίκεινται εις τους ισχύοντας νόμους ή το παρόν καταστατικόν , έστω και αν δεν προεβλήθη περί αυτού ένστασις κατά την διάρκειαν της Συνελεύσεως , η ακυρότης  των όμως κηρύσσεται ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ  14
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

1.-    Καθ΄εκάστην τρίτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μετά το πέρας των θεμάτων   και συζητήσεων επί της ημερησίας διατάξεως διενεργούνται αρχαιρεσίαι, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 7 – 22 του αρ. 7 του Ν. 1712/1987, δια την ανάδειξιν Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι ισόχρονος προς την του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.-    Κατά τας Συνελεύσεις γενικότερα αλλά και σε εκείνες των αρχαιρεσιών προ της ημερησίας διατάξεως, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο ψηφολέκτης αυτής, οι οποίοι συναποτελούν την προεδρεύουσα της Γενικής Συνελεύσεως επιτροπήν. Η εκλογή τούτων γίνεται δι΄ανατάσεως των χειρών λαμβανομένης υπ΄όψιν της απολύτου πλειοψηφίας των  παρόντων μελών. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως των αρχαιρεσιών τηρεί την τάξιν, δίδων και αφαιρών τον λόγον. Προτείνει με την έγκρισιν της Συνελεύσεως τον χρόνον συζητήσεως εκάστου θέματος και την διάρκειαν ομιλίας των μελών. Το έργον του περατούται προ της ενάρξεως των αρχαιρεσιών. Το πρακτικόν της Συνελεύσεως αυτής συντάσσεται εφ΄απλού χάρτου και συνυπογράφεται υπό των μελών  της προεδρευούσης της Γ.Σ. επιτροπής, παραδίδεται δε εντός έξ (6) ημερών εις το απερχόμενον Δ.Σ. δια την καταχώρισίν του εις το βιβλίον πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
3.-    Επί θεμάτων απαρτίας και εγκυρότητος ψηφοφορίας πλήν της γνώμης της Γεν. Συνελεύσεως ζητείται και η γνώμη του παρισταμένου Δικαστικού αντιπροσώπου.
4.-    Κατά τας αρχαιρεσίας δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν άπαντα τα παρόντα ταμ ιακώς ενήμερα μέλη, εφ΄όσον έχουν εγγραφή προ ΄΄εξ (6) μηνών. Η τελευταία αυτή προυπόθεσις δεν ισχύει δια τας πρώτας από της συστάσεως του σωματείου αρχαιρεσίας. Δια την άσκησιν των εκλογικών τους δικαιωμάτων άπαντα τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν το ειδικό εκλογικό τους βιβλιάριο, ενώ απαραίτητος είναι η πιστοποιήσις της ταυτότητάς των με την επίδειξιν αστυνομικής ταυτότητας ή ετέρου δημοσίου εγγράφου.
5.-    Τα εγγεγραμμένα μέλη προ μικροτέρου (του ανωτέρω) χρόνου μετέχουν των Συνελεύσεων και των κατ΄αυτάς συζητήσεων, πλήν εκείνων αίτινες αφορούν θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν και μετάκλησιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ΄ας και μόνον δεν ψηφίζουν.
6.-    Εγγραφαί μελών πραγματοποιούνται οποτέδήποτε, πλήν του μεσολαβούντος χρόνου εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, προκαλουμένης τη αιτήσει των μελών της Ενώσεως, από της καταθέσεως της αιτήσεως των εις το Δ.Σ. μέχρι της συνόδου της εκτάκτου αυτής Γενικής Συνελεύσεως.
7.-    Εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν εγγραφαί και συνδρομαί δύνανται να εισπραχθούν μέχρι της ορισθείσης ημέρας και ώρας της Γεν. Συνελεύσεως. Προς τούτο ο Ταμίας και δύο άλλα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να ευρίσκονται εις τον τόπον της Συνελεύσεως τουλάχιστον μια ώραν προ της ενάρξεώς της.
8.-    Αι αιτήσεις υποψηφιότητας είναι έγγραφοι και υποβάλλονται προς το Δ.Σ. απ΄ευθείας ή ταχυδρομικώς επτά τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης ημέρας των αρχαιρεσιών. Μετά τον έλεγχον υπό του Δ.Σ. περί του αν οι υποψήφιοι κέκτηνται τα νόμιμα προσόντα, τούτο ανακηρύσσει τους υποψηφίους τα επώνυμα και ονόματα των οποίων καταχωρούνται αλφαβητικώς εις ενιαίον ψηφοδέλτιον.
9.-    Κατά την υποβολήν υποψηφιότητας δια το Διοικητικόυ Συμβούλιον και μόνον (ουχί δια την  Ελεγκτικήν Επιτροπήν) έκαστος υποψήφιος δέον να καταθέση και παράβολον ισόποσον προς το άθροισμα των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, φυσικών προσώπων προς αντιμετώπισιν των εξόδων των αρχαιρεσιών. Υποψηφιότητα ετέρου μέλους δύνανται να υποβάλλουν πέντε(5) ταμιακώς ενήμερα μέλη, καταβάλλοντα και το άνω παράβολον.
10.-    Ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ των αρχαιρεσιών διαθέτει προς έκαστον των επιθυμούντων υποψηφίων αριθμόν ψηφοδελτίων μέχρι του ημίσεος του συνόλου των μελών, δια την οργάνωσιν και υποστήριξιν της υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.
11.,-    Η προτίμησις του εκλογέως δηλούται δια σταυρού, αναγραφομένου εις το όνομα του υποψηφίου (προ ή μετά) δια μελάνης κυανού ή μαύρου χρώματος. Σταυροί προτιμήσεως περισσότεροι των δέκα (10) καθιστούν άλυρον το ψηφοδέλτιον. Περισσότεροι σταυροί προτιμήσεως εις τον αυτόν υποψήφιον μετρώνται ως εις (1).
Οιαδήποτε σημείωσις εις το ψηφοδέλτιον το καθιστά άκυρον.
12.-    Κατά τας αρχαιρεσίας παραδίδεται εις τον Πρόεδρον της Εφορευτικής Επιτροπής υπό του Δ.Σ. σφραγίς της Ενώσεως, φέρουσα εις τον μέσον και διαμετρικώς την λέξιν .
13.-    Εντός δέκα (10) ημερών από της παραδόσεως του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται τα εκλεγέντα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. και συγκροτούνται εις σώμα, παραλαμβάνουν δε το ταχύτερον την διαχείρισιν και την περιουσίαν της Ενώσεως παρά του απερχομένου Δ.Σ. δια συντασσομένου εις 3πλούν πρακτικού, υπογραφομένου παρ΄αμφοτέρων των Διοικητικών Συμβουλίων. Το ένα των άνω πρακτικών φυλάσσεται υπό του Γεν. Γραμματέως εις το αρχείον της Ενώσεως.
14.-    Τα ψηφοδέλτια εγκλείονται εις φάκελλον , παραδιδόμενον υπό της Εφορευτικής Επιτροπής προ της ψηφοφορίας, φέροντα την αφραγίδα των αρχαιρεσιών και την μονογραφήν του Προέδρου αυτής.

ΑΡΘΡΟ  15
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά τας αρχαιρεσίας μερίμνη του απερχομένου Δ.Σ. αιτείται ο διορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου (Δικαστικού) δεν την διενέργειαν αυτών. Ούτος προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής, παρίσταται δε κατά την εκλογήν (γινομένην δι΄ανατάσεως των χειρών) των λοιπών τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ης προεδρεύει κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών. Τα τρία αιρετά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δέον να είναι εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Ενώσεως, αλλά δεν δύνανται να είναι μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιοι του νεοεκλεγησομένου τοιούτου. Εις τα μελη της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται, πλήν των ψηφοδελτίων των φακέλλων και της σφραγίδος των αρχαιρεσιών, το βιβλίον μητρώου και το αλφαβητικόν ευρετήριον ταμιακής ενημερότητας, καθώς και άπαντα τα χρειώδη δια τας αρχαιρεσίας (κάλπη κλπ).

ΑΡΘΡΟ  16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αι προσκλήσεις των Γεν. Συνελεύσεων είναι πάντοτε έντυποι και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εις τα μέλη άνευ φακέλλου. Επί της μιας ‘οψεως έχουν χώρον δια το γραμματόσημον και δια την διεύθυνσιν του προς ον απευθύνονται, επί της ετέρας δε όψεως το κείμενον της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως , ως και τον τόπον και χρόνον της Συνελεύσεως. Αι προσκλήσεις δια την Γενικήν Συνέλευσιν αποστέλλονται προς άπαντα τα μέλη, έστω και αν τυχόν δεν είναι ταμιακώς ενήμερα.

ΑΡΘΡΟ  17
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ   ΤΗΣ  ΕΝΩΣΕΩΣ

Α) Η Διοίκησις της Ενώσεως από της συγκροτήσεως εις σώμα του νεοεκλεγομένου Δ. Σ περιέρχεται εις αυτό.  Το  Δ.Σ. συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, τακτικώς μεν άπαξ του 3μήνου εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη ή ζητηθεί η σύγκλισις του υπό δύο μελών αυτού. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι πάντοτε ορισμένα. Εκτός ημερησίας δύναται να αποφασίζει το Δ.Σ. μόνον εάν η απόφασίς του λαμβάνεται παμψηφεί υπό των παρόντων μελών του εφ’ όσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5). Τούτο ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του και σε κάθε περίπτωση όταν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία εκ των μελών του αι δε αποφάσεις του λαμβάνονται δια φανεράς ψηφοφορίας, πλήν επί προσωπικών ζητημάτων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Αι προσκλήσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. αποστέλλονται προ (5) πέντε ημερών και εν περιπτώσει εκτάκτου συνεδριάσεως προς (3) τριών τουλάχιστον ημερών. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται δι΄αποφάσεις, αίτινες ελήφθησαν εν απουσία των ή κατόπιν διαφωνίας των., Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται εκουσίως παραιτηθείς και εις την θέσιν του καλείται υπό του Προέδρου ο πρώτος επιλαχών.
Β)  Η Ενωσις εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

ΑΡΘΡΟ  18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη εις συνεδρίασιν και διευθύνει τας συζητήσεις του Δ.Σ. , θέτει δε τα θέματα εις ψηφοφορίαν όταν πλέον πεισθή ότι η συζήτησις κατέστη ώριμος, προς λήψιν αποφάσεως, εκτελεί δε τας αποφάσεις του Δ.Σ., συνυπογράφων τα πάσης φύσεως έγγραφα μετά του Γεν. Γραμματέως της Ενώσεως πλήν των ενταλμάτων εισπράξεων και πληρωμών, άτινα συνυπογράφει μετά του ταμίου.
Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ούτος δύναται να μεταβή προς επίτευξιν των σκοπών της Ενώσεως εκτός έδρας, μη δικαιούμενος όμως αμοιβήν αλλά μόνον τα πραγματικά του έξοδα. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις πάσας τας αρμοδιότητας αυτού ο Αντιπρόεδρος.
Ο  Αντιπροεδρος του Δ.Σ. ασκεί, εκτός των ως άνω αρμοδιοτλητων του απόντος ή κωλυομένου Προέδρου, τυχόν ειδικάς αρμοδιότητας άτινας αναθέτει εις αυτόν ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος δια την εσωτερικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν της Ενώσεως. Τηρεί τα βιβλία , τους φακέλλους, το αρχείον κλπ.
Συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα έγγραφα αλληλογραφίας.
Τούτον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας παραλαμβάνει και διαχειρίζεται άπαντα τα εισπραττόμενα δια λογαριασμόν της Ενώσεως χρηματικά ποσά. Τηρεί το βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών (ταμίου) και ενημερότητας των μελών. Φυλάσσει υπ΄ευθύνη του το στέλεχος επιταγών και τα διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών. Παρέχει εις την Ελεγκτικήν Επιτροπήν οιονδήποτε στοιχείο ή πληροφορία του ζητηθή σχετικώς με τα οικονομικά της Ενώσεως και αναγιγνώσκει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τον απολογισμόν και τον προυπολογισμόν. Τούτον απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή απλούν μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ  19
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά τας τακτικάς περί αρχαιρεσιών Γενικάς Συνελεύσεις εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή εκ μελών της Ενώσεως μετ΄ ισαρίθμων αναπληρωματικών. Η εκλογή γίνεται δια του αυτού ψηφοδελτίου, δι΄ου εκλέγεται και το Δ.Σ. Η θητεία και αυτής είναι τριετής. ΄Εργον της Ε.Ε. είναι η εποπτεία του Δ.Σ. κυρίως όσον αφορά την οικονομικήν διαχείρισιν της ενώσεως και την τήρησιν της πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων. Επίσης η εποπτεία της εκτείνεται και επί της εν γένει εφαρμογής και τηρήσεως του καταστατικού της Ενώσεως. Εν περιπτώσει σοβαρών ανωμαλιών ή παραβάσεων δύναται να ζητήση την σύγκλισιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια την λήψιν ανασταλτικής αποφάσεως ή κατασταλτικών μέτρων. Οι εκάστοτε εκθέσεις της Ε.Ε. καταχωρούνται εις το βιβλίον του άρθρου 8 παρ. στ του παρόντος και αναγιγνώσκονται υπό του Προέδρου της εις τας Γενικάς Συνελεύσεις , όπου η παρουσία δύο τουλάχιστον εκ των μελών της είναι υποχρεωτική. Μετά την εκλογήν της και εντός (10) ημερών το βραδύτερον απ΄αυτής η Ε.Ε. ορίζει τον Πρόεδρόν της δια ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της, όστις την εκπροσωπεί και την συγκαλεί εις συσκέψεις. Η θεώρησις των γραμματίων εισπράξεων  και πληρωμών γίνεται υπό δυο τουλάχιστον μελών της Ε.Ε.  Τα μέλη τις είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, αν τυχόν δε αποχωρήσει οιουδήποτε μέλους της και δι΄οιονδήποτε λόγον καλούνται προς αναπλήρωσίν του, κατά σειράν της εκλογής των, τα αναπληρωματικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ  20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Η Ενωσις δύναται να ιδρύση παραρτήματα αυτής εις μεγάλα διαμερίσματα της Χώρας , ήτοι Πελοποννήσου, Μακεδονίας κλπ. Η ίδρυσις των παραρτημάτων και η έδρα αυτών αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Δια την επιτυχίαν και τον συντονισμόν σοβαρών έργων και προσπαθειών της Ενώσεως το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει δι΄αποφάσεως των ειδικά καθήκοντα εις μέλη της Ενώσεως δρώντα ατομικώς ή υπό μορφήν Επιτροπών, αι τελικαί όμως αποφάσεις θα λαμβάνονται πάντοτε υπό του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ  21
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μερίμνη του Δ.Σ. δύναται να συνταχθή εσωτερικός Κανονισμός της Ενώσεως εις ον να περιληφθούν αι λεπτομέρειαι όλων των δραστηριοτήτων συμφώνως προς τον σκοπόν της ως και η εν γένει συμπεριφορά και τα δικαιώματα των μελών της Ενώσεως μεταξύ των και προς το Δ.Σ. και ο Κανονισμός ούτος προ της εφαρμογής του δέον να εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, και να πληροί απάσας τας λοιπάς νομίμους διατυπώσεις, μετά ταύτα δε εκτυπούται και διανέμεται εις τα μέλη επί καταβολή αντιτίμου ορισθησομένου υπό του Δ.Σ. της Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ  22
ΓΕΝΙΚΑΙ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το οικονομικόν έτος της Ενώσεως συμπίπτει με το ημερολογιακόν.
Η ανάλωσις των πόρων της Ενώσεως μέχρι της εγκρίσεως του προυπολογισμού της είναι εντός των ορίων των δωδεκατιμορίων του συνόλου των δαπανών.
Πάν ζήτημα μη προβλεπόμενον υπό της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας και του παρόντος ή του τυχόν συνταζθησομένου Κανονισμού λύεται δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Η διάλυσις της Ενώσεως επέρχεται οποτεδήποτε δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τους ισχύοντες νόμους  και το παρόν Καταστατικόν της. Εις περίπτωσιν διαλύσεως εάν απομένει περιουσία, τούτη διατίθεται υποχρεωτικώς δια φιλοθηραματικούς σκοπούς, εις οργανισμούς, φορείς ή πρόσωπα προερχόμενα είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, τα οποία επιδιώκουν παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς , κατόπιν σχετικής αποφάσεως της  Γ.Σ.
Η σφραγίς της Ενώσεως είναι στρογγυλή, φέρουσα κυκλικώς τον τίτλο αυτής και εις το μέσον το έτος ιδρύσεώς της.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

logo
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2024
 
Powered by: intros.gr